Algemene voorwaarden

Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– ‘Verkoper’: Handelsonderneming Bij Walburg
– ‘Koper’: hij die zich in verband met de koop van zaken en/of diensten jegens verkoper heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.
– ‘Overeenkomst’: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper toepasselijk zijn verklaard.

Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

II. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn, indien en voor zover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verder gegevens door verkoper verstrekt.

III. Overeenkomsten
Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat de door verkoper gestuurde opdrachtbevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper voor akkoord zijn getekend en retour gezonden aan verkoper. Is deze bevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper niet binnen 8 dagen getekend retour gezonden, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen volgens de opdrachtbevestiging met eventueel daarbij behorende tekeningen en berekeningen.

IV. Prijzen
1. Elke prijsopgave door verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. in- en uitvoer rechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

V. Levering en risico
Onverminderd het bepaalde in artikel IX worden de zaken en/of diensten geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard:
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken en/of diensten aan huis, bedrijf en/of bouwplaats van koper.
Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de zaken – daaronder begrepen tekeningen/ontwerpen/schetsen/berekeningen, etc. het kantoor/magazijn/werkplaats van verkoper verlaten.
b. De levering geschiedt tegen een vast bedrag tenzij hier door verkoper hetzij op de factuur, of anderszins van wordt afgeweken.
c. De zaken en/of diensten zijn vanaf het moment van levering/oplevering voor rekening en risico van de koper.

VI. Hoedanigheid, keuring en acceptatie
1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel en/of betreffende dienstverlening gebruikelijk is.
2. Indien en voor zover de zaken op verzoek van de verkoper worden aangeboden onder kwaliteitsverklaring(garantie) door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring(garantie) van bedoelde derden.
3. De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper terstond na ontvangst der zaken uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van koper staan.
4. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan welke bij af(levering) van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (doen) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5. Koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer;
– de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt;
– de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen redelijk korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en).
6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij verkoper te worden ingediend.
7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factu(u)r(en) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
8. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) respectievelijk te vervangen dan wel opnieuw te verrichten zonder dat koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9. Het feit dat koper een reclame heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalings verplichting ten opzichte van verkoper.
10. Retour zenden van geleverde zaken door koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van verkoper.
11. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen na de (op)leverings- of factuurdatum schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht van de koper.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft verkoper het recht om de zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken, dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de zaken welke van andere magazijnen/ fabrieken zijn geleverd.

VII. Tekeningen en berekeningen
Indien tekeningen en berekeningen, die betrekking hebben op de geleverde zaken welke door verkoper worden geproduceerd, behoeft verkoper niet eerder met de voorbereidende werkzaamheden aan te vangen van de in opdracht gegeven zaken, alvorens schriftelijke goedkeuring door koper is verstrekt.
Indien tekeningen en berekeningen door derden worden verstrekt zal niet eerder met de voorbereidende werkzaamheden worden aangevangen, alvorens deze zijn ontvangen en goedgekeurd door koper en koper daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan verkoper. Voor (de gevolgen van) onjuist heden in of uitblijven van tekeningen en/of berekeningen door derden verstrekt of te maken, is verkoper jegens koper nimmer aansprakelijk.

VIII. Leveringstijden
1. In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van verkoper jegens koper opleveren, terwijl verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook. Ongeveer vier weken voor de afgesproken leverdatum, neemt verkoper contact op met koper om de leverstermijn te controleren en eventueel in overleg met koper bij te stellen.
2. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale (op)levering van de hier bedoelde zaken zal plaatsvinden, aan welke sommatie koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
3. Bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als koper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan 2 maanden, tenzij verkoper alsnog instemt met een kortere termijn. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, tengevolge van opslag en/of latere (op)levering als hiervoor bedoeld.

IX. Betaling en zekerheidsstelling
1. De koper verplicht zich te betalen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door verkoper is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken en/of diensten kan de koper geen rechten ontlenen om de betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) andere zaken of diensten, noch geven klachten koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende leveringen.
2. Vanaf het ogenblik waarop de (aan)betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente van 1 % per maand.
3. Indien koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper in gebreke is heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat de (aan)betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van zaken dan wel diensten die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van verkoper om voor deze ontstane schade op koper te verhalen.
4. Verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van verkoper is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor verkoper ontstane schade op koper te verhalen. De overeengekomen koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
5. In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast de hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich ten behoeve van de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250,-. Uit het enkele feit dat, verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

X. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. In geval koper enige verplichting uit deze overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen in welk geval verkoper het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd verkopers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enige afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl koper hierbij verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of de plaatsen waar de zaken zich bevinden te betreden en – zo nodig – de zaken daaruit te (doen) verwijderen om deze zaken weer tot zich (koper) te nemen.

XI. Overmacht
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt o.m. verstaan: gebrek aan grondstoffen bij verkoper, fabrieks(vervoers-) storingen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, vorstverlet, belemmeringen ten gevolge van abnormale weersomstandigheden, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of ooriog, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

XII. Aansprakelijkheid
1. Verkoper is in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slecht gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvol doende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. In geval de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming ieidt, zal verkoper maximaai aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk aan 25% van de aan koper in rekening gebrachte prijs voor de geleverde zaken en/of diensten.
2. Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen, die in het bestek of door een directie van het werk zijn gesteld.

XIII. Afwijkende bedingen
Indien bij verkoop van bepaalde zaken van verkoper aflkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

XIV. Geschillen
Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of (koop)overeenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter. In het geval koper een geschil aanhangig wenst te maken tegen verkoper dient hij zulks schriftelijk aan verkoper mede te delen, waarna verkoper gedurende 14 dagen de mogelijkheid heeft om zijn voorkeur voor de gewone rechter schriftelijk uit te spreken, bij gebreke waarvan koper het geschil bij het NAI. aanhangig dient te maken. Indien het een vordering betreft welke voor de Arrondissementsrechtbank aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de rechtbank te Rotterdam bevoegd van de vordering kennis te nemen.

XV. Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt de koper indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met name in geval koper nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van diens faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele is/wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd verkopers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die verkoper ten laste van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

XVI. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn worden beheerst door het Nederlands recht.

XVII. Nietigheid
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

XVIII. Inwerkingtreding
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 28 oktober 2002 en zijn van kracht vanaf genoemde datum.